Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Kronborg Linedance.
Foreningens hjemsted er, den til enhver tid siddende formands adresse.
Foreningen er hjemmehørende i Helsingør Kommune.

§ 2
Foreningens mål er at øge interessen for linedance og skabe et socialt netværk for foreningens medlemmer. Foreningen afholder hyggeafteneri løbet af året ,og deltager i linedance arrangementer rundt om i landet.

§ 3
Personer optages som medlemmer af klubben, så snart kontingent er betalt. Udmeldelse kan ske skriftligt til formanden eller kassereren. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Foreningen er åben for alle der er fyldt 15 år.

§ 4
Bestyrelsen består af 4 medlemmer samt 1 suppleant. På ulige år vælges formand samt et bestyrelsesmedlem. På lige år vælges næstformand og kasserer. Hvert år vælges en suppleant, en revisor samt en revisorsuppleant.
Der er mulighed for genvalg.

§ 5
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være fyldt 18 år. Ved bestyrelsesmøder samt afstemninger i bestyrelsen, skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede, ved stemmelighed har formanden 2 stemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøder. Suppleanter har taleret, men ingen stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer skal være aktive dansere i foreningen, ved længere tids fravær indtræder 1. suppleant i bestyrelsen.

§ 6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år i februar eller marts. Indkaldelse sker via hjemmesiden samt ved opslag på hvert dansehold med mindst 4 ugers varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 4
6. Eventuelt

Forslag til emner, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen holdes.

§ 7
Alle beslutninger på generalforsamlingen, herunder vedtægtsændringer vedtages ved simpelt flertal. Der kan begæres hemmelig afstemning. Dog kræves til beslutning om ophævelse af foreningen at mindst 2/3 af medlemmerne er til repræsenteret på generalforsamlingen og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 3 bestyrelses- medlemmer eller 1/3 af medlemmerne. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det emne der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling på. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling jf. § 6.

§ 9
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter alene med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

§ 10
Bestyrelsen fører den fornødne kontrol og er ansvarlig for forvaltning af foreningens midler over for generalforsamlingen. Økonomisk tegnes foreningen af formanden, næstformand og kasserer. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden alene eller kassereren alene er dog berettiget til at disponere over foreningens bank- og girokonto, som led i den daglige drift.

§ 11
Medlemmer, der ikke efterlever foreningens vedtægter, kan ekskluderes eller idømmes karantæne for en af bestyrelsen nærmere fastsat karantæneperiode.

§ 12
Hvis et medlem ekskluderes pga. kontingentrestance og ønsker genindmeldelse, skal skyldigt kontingent betales ved genindmelding.

§ 13
Kontingentet betales for ½ år forud. – Man har ret til 1 gratis prøvetime. – Børn under 18 år betaler fuld pris. – Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for den kommende sæson.

§ 14
Foreningen er til enhver tid underlagt den på stedet gældende husorden.

§ 15
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 16
Ved ophævelse af foreningen tilfalder dennes formue og aktiver til fordeling imellem kommunens foreninger ved kommunens foranstaltning.

Således vedtaget d. 8. maj 2006.
Disse vedtægter er revideret på generalforsamlingen den 28. marts 2023.